پروژه دوره کارشناسی

عنوان پروژه : طراحی سامانه جامع اطلاعات استانی

شرح مختصر پروژه : در اين سايت 31 استان به صورت آيکون و يا روي نقشه ايران طراحی شده است که با کليک بر روي آن کليه اطلاعات استان مانند : مساحت ، جمعيت،شهرستان ها ، شهرها ، پراکندگی مشاغل ، دانشگاه ها ، هنرستان ها ، دانشکده های فنی وحرفه ای و غيره وجود دارد امکان تعريف اطلاعات توسط مدير وجود دارد و هر استان دارای مديری است که می تواند اطلاعات را وارد کند.

ارائه شده به گروه کامپيوتر دانشکده شهيد شمسي پور

به راهنمايی استاد علی اصغر صالحی سليمان آبادی

توسط دانشجو علی ويسی

به شماره دانشجويی 95221033111003